Wij leveren uit voorraad    Online en safe betalen    Vanaf €29,90 gratis verzending binnen NL    Gratis inpakservice

ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke webwinkel heeft zijn algemene voorwaarden. Deze zijn nodig om u uit te leggen wat uw en mijn rechten en plichten zijn. Ze zijn ook nodig om duidelijkheid te scheppen. Daar worden meestal heel veel regels en moeilijke woorden aan besteed. Ik zou u graag in mijn eigen woorden willen vertellen wat u kunt verwachten wanneer u iets besteld uit mijn webwinkel.

Het is mijn intentie om mooie sokken en panty’s van goede kwaliteit te verkopen. Ik probeer u zoveel mogelijk informatie te geven en goede foto’s te maken zodat u een goed idee heeft wat u koopt. Mocht het product wat u gekocht heeft niet aan uw verwachtingen voldoen dan mag u het product, tot 14 dagen na ontvangst van het product,  ongedragen (ivm hygiene) en in de originele verpakking en op uw eigen kosten aan mij retour zenden. Graag uw adres, email en bankrekening vermelden. Het liefst zou ik van u ook de reden willen weten omdat ik hier van kan leren, maar daar bent u natuurlijk geheel vrij in om dit wel of niet te doen. U kan dan kiezen voor een tegoedbon, een ander artikel of terug storting van het aankoopbedrag minus de verzendkosten, wanneer deze in rekening gebracht zijn. Ik zal uw bestelling, nadat ik uw betaling ontvangen heb, zo spoedig mogelijk verzenden. Wanneer iets niet duidelijk is of u heeft klachten of bent ergens ontevreden over mailt u mij dan. We zullen er in alle redelijkheid van beide kanten zeer waarschijnlijk wel uitkomen.

En dan nu de kleine lettertjes:

Identiteit van de ondernemer.

NicNic Fashion en Design is degene die de website www.sockswelove.com exploiteert.

Adres:

P. Latensteinstraat 64
1501 VH ZAANDAM.
Emailadres: info@sockswelove.com .
KVK: 34299598.
BTW: NL001997474B11

Artikel 1 Overeenkomst, tarieven en betalingen

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het totale bedrag op de rekening van NicNic Fashion en Design is bijgeschreven en nadat de bestelling door NicNic Fashion en Design is geaccepteerd en wij alle gegevens hebben om uw bestelling uit te voeren. U kunt op de volgende manieren betalen:

Door bankoverschrijving op ibannummer: NL57INGB0005465235 BIC: INGBNL2A t.n.v. Nicnic Fashion en Design Zaandam

IDEAL

Visa

Eurocard

Bancontact

PayPal (info@sockswelove.com)

Alle prijzen die vermeld zijn, zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten. Voor bestellingen onder €29,90 berekenen wij verzendkosten van €4,60 euro binnen Nederland. Voor bestellingen boven de €29,90 euro nemen wij de verzendkosten voor onze rekening.

De verzendkosten (0-2kg) naar België, Denenmarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxenburg, Oostenrijk, Spanje en Zweden zijn met track en trace €15,00 en zonder track en trace €9,00

De verzendkosten (0-2kg) naar Noorwegen, Finland, Estland, Bulgarije, Zuid Cyprus, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen,Portugal, Roemenië, Slovenië ,Slowakije, Tsjechië, Verenigd koninkrijk zijn met track en trace €18,50 en zonder track en trace € 12,00

Andere internationale landen zoals bijvoorbeeld  Rusland, Amerika, Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Israël, Japan, Dubai, Koeweit hebben als verzendkosten (0-2kg) met track en trace €30,00 en zonder track en trace €23,00 

Sockswelove kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden wanneer een bestelling zoek raakt of niet aankomt op het juiste adres tijdens de verzending door een andere partij (Postnl)  Wanneer u kiest voor verzending met track en trace zal SocksWeLove alles in het werk stellen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de zending te traceren. Wanneer u kiest voor de optie zonder track en trace is het helaas onmogelijk voor ons om de zending te achterhalen.

Voor een prijsopgave voor een bestelling naar andere landen neemt u contact met ons op via info@sockswelove.com

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,  worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 De overeenkomst

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 5 Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Artikel 6 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan het product te passen/dragen en hierna te retourneren.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het hierboven genoemde.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplicht informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen. Dit doet de consument door middel van het verzenden van een email naar de ondernemer. In de email vermeld de consument zijn naam, het ordernummer en bankrekeningnummer van consument.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag dat het product in het bezit is van de consument, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 8 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij naar ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangst bevestiging.

De ondernemer vergoedt de betaling van de consument, exclusief de verzendkosten ten zij anders vermeld, voor het geretourneerde product onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag dat het product door de ondernemer retour ontvangen is.

De ondernemer gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 9 De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het product niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering  in btw-tarief.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 Nakoming overeenkomst

De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod genoemde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. De ondernemer staat er voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

Artikel 11 Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeen gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dit geval recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terug betalen.

Artikel 12 Betaling

Wanneer de consument een artikel besteld moet deze binnen 7 dagen betaald worden anders vervalt de bestelling. Bij de betaling dient het ordernummer vermeld te worden.

Artikel 13 Klachten

Klachten van de consument dienen 14 dagen na het ontvangen van de bestelling aan de ondernemer door middel van een email kenbaar gemaakt te worden.

Ondernemer verplicht zich om uiterlijk 7 dagen nadat de klacht kenbaar gemaakt onverwijld een ontvangst bevestiging naar consument te sturen. Het streven is de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst van klacht.

Artikel 14 Copyright

Alle content op deze website zoals foto’s en teksten zijn eigendom van SocksWeLove.  Zonder schriftelijk toestemming mogen deze niet worden gebruikt, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen of worden aangepast.